Terug naar overzicht
25 juni 2022 Vacature: kom jij de Sportraad Hoeksche Waard versterken?

Voor de uitbreiding van ons 6-koppige team zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Kom jij ons versterken? 

De Sportraad HW zet zich, als onafhankelijk platform, in voor een florerende amateursport waarbij iedereen kan meedoen en plezier beleven aan sport en bewegen. Daarom ondersteunen we de waarde van verenigingen, initiëren we beleid en nieuwe initiatieven en dragen daarmee bij aan versteviging van het fundament voor breedtesport en topsport in de Hoeksche Waard. We werken samen met de gemeente Hoeksche Waard, met sportverenigingen en met andere gevestigde partijen, zoals Hoeksche Waard Actief en Welzijn Hoeksche Waard. 

We zien de positieve effecten van sport en bewegen op gezondheid en het voorkomen van gezondheidsklachten. Maar ook de sterke sociale kracht. Een brede sportbeoefening in verenigd verband in de Hoeksche Waard is onmisbaar om iedereen te kunnen laten meedoen, om ‘gemeenschapszin’ te bevorderen, talenten te ontdekken en mensen te laten groeien in bijvoorbeeld zelfvertrouwen en omgaan met winst en verlies. De Sportraad staat voor: sport en bewegen toegankelijk voor alle inwoners, vitale sport- en beweegaanbieders en professioneel sportbeleid. 

Voorbeelden van bestuurstaken

  • We leggen de verbinding en onderhouden contact met de sportverenigingen in de Hoeksche Waard en andere organisaties, die zich bezighouden met sport en bewegen; 
  • We voeren gesprekken met de gemeente Hoeksche Waard over het sportbeleid en geven gevraagd en ongevraagd advies. Voorbeelden: harmonisatie subsidie- en accommodatiebeleid, het Lokaal Sportakkoord en de totstandkoming van de integrale sport- en beweegnota;
  • We organiseren bijeenkomsten voor sportverenigingen over actuele thema’s;
  • We doen mee aan werk- en projectgroepen met onze expertise op sportgerelateerde onderwerpen;
  • We nemen deel en leveren een bijdrage aan regionale en landelijke bijeenkomsten van o.a. NOC-NSF, gericht op kennisdeling en uitwisseling van ervaringen;

Met 6 vrijwilligers uit de Hoeksche Waard met diverse sport achtergronden, kennis en werkervaringen vormen we de Sportraad. We hebben ieder op persoonlijke titel zitting genomen in het bestuur, dus niet als vertegenwoordiger van de sportverenigingen waar we zelf actief zijn. De tijdsbesteding is voor iedereen wekelijks naar eigen inzicht en mogelijkheden. We geloven in de kracht van diversiteit en hopen daarom ook op reacties van jongeren en vrouwen. Het takenpakket sluiten we graag aan bij de ambities en mogelijkheden van de sollicitant. 

Ben jij ook overtuigd van de waarde van sport en bewegen voor een sportieve, sociale en verbonden gemeente Hoeksche Waard? 
En wil jij daar je bijdrage aan leveren door toe te treden tot de sportraad? Dan horen we graag meer van je! Stuur een e-mail naar bestuur@sportraadhw.nl of neem telefonisch contact op met Peter Nootenboom (06 54 25 25 47) of Marita Verkaik (06 41 58 66 20). Ook personen die (mogelijk) interesse hebben, zijn welkom zijn om meer info op te vragen. We helpen je graag verder!